Bedrijf/Juridische kennisgeving

JURIDISCHE  KENNISGEVING

Lees deze voorwaarden voordat u de site bezoekt

I. Algemene informatie

In overeenstemming met de informatieplicht zoals bepaald in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, de volgende algemene informatiegegevens op deze website:

Het eigendom van deze website, www.eroticanum.nl, (hierna Website) is in handen van: Christian Vicente Ferrer Cogollos, met NIF: 33466393J, en wiens contactgegevens zijn:

II. Algemene gebruiksvoorwaarden

een. De website

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: voorwaarden) is om de toegang tot en het gebruik van de website te regelen. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder een website verstaan: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen de navigatieboom; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatiestructuur zijn geïntegreerd (hierna inhoud) en al die diensten of onlinebronnen die aan gebruikers kunnen worden aangeboden (hierna diensten).

Eroticanum behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en diensten die erin kunnen worden opgenomen, te wijzigen.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat Eroticanum op elk moment elk van deze elementen kan onderbreken, deactiveren en / of annuleren die zijn geïntegreerd in de website of toegang ertoe hebben.

Toegang tot de website voor de gebruiker is gratis en is in het algemeen gratis zonder dat de gebruiker een tegenprestatie hoeft te leveren om ervan te kunnen genieten, met uitzondering van de kosten van aansluiting via het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de gebruiker. toegangsprovider die de gebruiker heeft gecontracteerd.

Het gebruik van de inhoud of diensten van de website kan een voorafgaande registratie van de gebruiker vereisen.

Deze website is niet gericht op minderjarigen. Eroticanum wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schending van deze vereiste.

Deze handelaar verbindt zich ertoe geen enkele transactie toe te staan ​​die illegaal is, of die door de creditcardmerken of de overnemende bank wordt overwogen, en die de goodwill van hen kan of kan schaden of een negatieve invloed op hen kan hebben. De volgende activiteiten zijn verboden onder de Card Brands-programma's: de verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet volledig in overeenstemming is met alle wetten die van toepassing zijn op de koper, uitgevende bank, handelaar, kaarthouder of kaarten.

Daarnaast zijn de volgende activiteiten ook expliciet verboden: "Kinderpornografie, geweld/haat en extreem seksueel geweld"

II. Algemene gebruiksvoorwaarden

b. De gebruiker

De toegang, navigatie en gebruik van de website, evenals de ruimtes die zijn ingeschakeld om te communiceren tussen gebruikers en de gebruiker en Eroticanum, zoals opmerkingen en / of blogruimtes, verleent de toestand van de gebruiker, door wat wordt geaccepteerd , vanaf het moment dat u de website bezoekt, alle voorwaarden die hier zijn vastgelegd, evenals hun latere wijzigingen, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, in voorkomend geval. Gezien de relevantie van het voorgaande, wordt de gebruiker aangeraden deze bij elk bezoek aan de website te lezen.

De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn

De gebruiker heeft voldoende rechtsbevoegdheid om aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

De Eroticanum-website biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik van de website.Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • Een gebruik van de informatie, inhoud en/of diensten en gegevens aangeboden door Eroticanum zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, goede zeden of openbare orde, of dat in enige andere manier kan leiden tot schade aan de rechten van derden of de werking van de website zelf.
  • De juistheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die zijn uitgegeven door Eroticanum voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden. In ieder geval zal de gebruiker Eroticanum onmiddellijk op de hoogte stellen van elk feit dat oneigenlijk gebruik van de informatie die in genoemde formulieren is geregistreerd toestaat, zoals, maar niet alleen, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang tot identificatiemiddelen en/of wachtwoorden, om door te gaan met hun onmiddellijke opzegging.

Eroticanum behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die in strijd zijn met de wet, de waardigheid van de persoon respecteren, die discriminerend, xenofoob, racistisch, spamming of een poging tegen de orde of openbare veiligheid zijn of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

In ieder geval is Eroticanum niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via opmerkingen of andere blog- of participatietools die mogelijk bestaan.

III. Toegang en navigatie op de website: uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Eroticanum garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de website, noch van de inhoud of diensten.

Eroticanum zal al het mogelijke doen voor een goede werking van de website, echter is niet verantwoordelijk of garandeert dat de toegang tot deze website niet ononderbroken of foutloos zal zijn .

Het is evenmin verantwoordelijk of garandeert dat de inhoud of software die toegankelijk is via deze website vrij is van fouten of schade veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (software en hardware).

Eroticanum is in geen geval verantwoordelijk voor verlies, schade of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit toegang, navigatie en gebruik van de website, inclusief databasefouten, problemen met gateways banking, problemen veroorzaakt door de introductie van virussen of andere schadelijke acties.

Eroticanum is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die gebruikers kunnen oplopen door oneigenlijk gebruik van deze website. Het is in het bijzonder op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele vallen, onderbrekingen, gebreken of defecten aan telecommunicatie.

IV. Links beleid

De gebruiker of derde partij die een hyperlink maakt vanaf een webpagina van een andere website dan de Eroticanum website moet weten dat:

  • De reproductie —geheel of gedeeltelijk— van de inhoud en/of diensten van de website is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van Eroticanum.
  • Geen enkele valse, onnauwkeurige of onjuiste uiting is toegestaan ​​op de Eroticanum website , noch op de inhoud en/of diensten.
  • Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink is geplaatst geen enkel element van deze website bevatten, beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem , tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Eroticanum .
  • Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan ​​van relaties tussen Eroticanum en de eigenaar van de website waarvan deze is gemaakt , noch de kennis en acceptatie van Eroticanum van de inhoud, diensten en/of activiteiten aangeboden op genoemde website, en vice versa.
  • Eroticanum staat haar gebruikers of klanten niet toe om links van externe websites naar onze website te plaatsen.

V. Intellectuele en industriële eigendom

Eroticanum zelf of als overnemer, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, evenals de daarin vervatte elementen (door voorbeeld en niet uitputtend, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.) . Het zullen daarom werken zijn die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, waarbij zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied van toepassing is, evenals de internationale verdragen die hiermee verband houden en door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom ...

... de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode om ze beschikbaar te stellen, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina is uitdrukkelijk verboden ...

... voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van Eroticanum.

De gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Eroticanum te respecteren. U kunt de elementen van de website bekijken of zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke ondersteuning zolang deze uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik is. De gebruiker mag echter geen beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de website is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen of manipuleren.

In het geval dat de gebruiker of derde partij van mening is dat een van de inhoud van de website een schending vormt van de rechten van bescherming van intellectueel eigendom, moet hij Eroticanum onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen: legal@eroticanum.com.

VI. Juridische acties, toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Eroticanum behoudt zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke procedures in te stellen die zij nodig acht voor het oneigenlijk gebruik van de website en inhoud, of voor het overtreden van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en Eroticanum wordt beheerst door de huidige regelgeving en is zowel van toepassing op het Spaanse grondgebied als in de rest van Europa.

Mocht er enige controverse ontstaan ​​met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze voorwaarden, dan zullen de partijen hun conflicten voorleggen aan de gewone jurisdictie, waarbij ze zich onderwerpen aan de overeenkomstige rechters en rechtbanken in overeenstemming met de wet.

Dit document met juridische kennisgeving is bijgewerkt op 15 september 2021.